Washington

House votes to end deadline for states to ratify the ERA