Washington

Biden taps Jackson to serve as first Black woman on Supreme Court